Vi måste utgå från objektiv data i vår forskning för att dra rätt slutsatser

Vi måste utgå från objektiv data i vår forskning för att dra rätt slutsatser”Intervju med Daniel Berglind, forskare i fysisk aktivitet på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet

– Det finns studier som visar att de barn och ungdomar som har bäst betyg också  är de som tränar och rör sig mest men det innebär inte att betygen per automatik blir bättre för att du rör dig mer. Vi behöver ta reda på vad som krävs genom att genomföra en större informationsstudie i skolan baserad på objektiv data.

Daniel Berglind har i många år forskat i barns fysiska aktivitet och sambandet till hälsan och han förklarar i denna artikel  varför det är viktigt att utgå från objektiv data i forskningen samt hur man behöver arbeta med flera parallella lösningar för att öka den fysiska aktiviteten i skolan.

 Vad kommer du främst vilja bidra med från din synvinkel på Nordic Health Convention den 15 november? 

– Jag vill framförallt bidra med hård fakta om mitt forskningsområde; Hur barn rör sig, hur mycket de rör sig och när de rör sig och att vi utifrån denna fakta tänker till vilka insatser som behöver göras.Vilka som till exempel är de mest inaktiva perioderna för ett barn och vart ansvaret ligger.

Daniel berättar att han arbetar med objektiv data och inte självrapporterad data som många forskningsstudier grundar sig på.

– Frågar man vuxna om hur mycket de rör sig eller hur mycket deras barn rör sig så kan man ganska snabbt se när man hänger en aktivitetsmätare på dem att den självrapporterade datan inte stämmer.  70-80 % av vuxna människor tror att de rör sig cirka 30 minuter varje dag men det är ungefär bara 10 % som rör sig så mycket.

Daniel berättar vidare att det är samma problematik när man frågar föräldrarna om hur mycket deras barn rör sig; vi tror att barnen rör sig mer än vad de gör. Daniel menar att vi måste bort från självrapporterad data och istället använda objektiv data.Viktiga hälsoindikatorer såsom BMI och insulinvärde har överlag mycket starkare samband i studier baserade på objektiv data vilket innebär att fysisk aktivitet har ett ännu starkare samband än vi tidigare trott med en god hälsa.

Hur kan man underlätta för att samla in denna typ av objektiv data?

– Jag och mitt team jobbar med ”accelerometrar” som t.ex. finns i alla Smartphones som detekterar rörelse. Vi håller även på att utveckla appar där man skall kunna se vilken typ av aktivitet folk gör. Vår ambition är att kunna tanka ner data om hela svenska befolkningens rörelsemönster.

Vi lever i en alltmer stillasittande värld där barnen idag tillbringar mer tid framför telefonen, tv:n och datorn. Daniel menar att det krävs insatser från fler håll samtidigt för att öka den fysiska aktiviteten bland våra ungar.

Vad tror du krävs för att öka den fysiska aktiviteten bland barn?

– Det finns studier som visar att de som har bäst betyg är också de som är mest vältränade och rör sig mest men det innebär inte att betygen blir bättre för att du rör dig mer. Vi behöver ta reda på vad som krävs genom att genomföra en större informationsstudie i skolan. I den bästa av världar skulle vi behöva göra en ordentlig kontrollerad studie med minst 200 skolor där hälften får ha 60 minuter fysisk aktivitet varje dag över en längre period och jämföra effekt mot en kontrollgrupp som inte har lika höga nivåer av daglig aktivitet. Men, det kostar otroligt mycket pengar och krävs enorma resurser. I de randomiserade skol-studier som gjorts hittills kommer man inte upp i tillräckligt stor kvantitet.

Daniel berättar vidare att lösningen är inte bara är att införa en timmes schemalagd gymnastik per dag för då måste vi bygga många fler gymnastiksalar och det finns det inte pengar till.Daniel menar att det handlar om att jobba på flera lösningar parallellt som till exempel underlättar för dagens lärare att få in fysisk aktivitet. Man tittar på morgongymnastik som en del av schemalagda lektioner och aktiva raster samt mer skolgympa.

– Sedan får vi inte glömma bort föräldrarnas ansvar för större delen av ett barns inaktiva tid är utanför skoltid, här ligger större delen av ansvaret på föräldern.

Vad tror du krävs på samhällsnivå för att vi skall kunna samverka bättre för att öka den fysiska aktiviteten?

– På samhällsnivå tror jag forskarna måste bli bättre på att prata ett språk som andra förstår och politikerna måste sätta frågan högre upp på prioriteringsordningen. Det är bra att det finns forum och konferenser där alla led i samhället träffas och diskuterar dessa frågor.