Fyra snabba frågor till Krister Hertting

Kan du berätta kort om din föreläsning?
Jag kommer att berätta om hur forskningen inom området idrott och integration ser ut, med utgångspunkt i tre studier som vi genomfört nyanlända barn och med idrottsföreningar. Utifrån det kommer jag att lyfta fram några nyckelfaktorer som jag menar är viktiga för att lyckas med integration genom idrott.

Vilka är de största utmaningarna du stöter på i ditt arbete?
Ur ett forskarperspektiv finns det fortfarande väldigt lite kunskap om idrott och integration, det har varit ett litet forskningsområde. Det pågår massor av bra arbete i idrottsrörelsen och fler forskningsprojekt kommer igång, men vi behöver mycket mer systematiserad kunskap.

Ser du någon skillnad mellan män och kvinnors möjligheter vad gäller idrott och integration?
Rent generellt är pojkar mer involverade i föreningsidrott än flickor, både vad gäller svenskfödda och med invandrarbakgrund. De som är allra minst involverade i föreningsidrott är flickor med invandrarbakgrund, så där finns det mycket att göra för idrottsrörelsen. Vi behöver också få mer kunskap om vilka faktorer som ligger bakom detta.

Vad hoppas du att publiken får med sig från din föreläsning?
Förhoppningsvis några nya tankar, idéer och inspiration att jobba vidare med dessa viktiga frågor.

Läs mer om seminariet>>