Forskningsrapporter

Få unga rör sig tillräckligt
Från: Centrum för idrottsforskning,
Gisela Nyberg, Karolinska Institutet
Publicerad: 2017

Unga rör sig för lite visar en unik studie
Från: Centrum för idrottsforskning
Publicerad: maj 2017

De aktiva och de inaktiva – Om ungas rörelse i skola och på fritid
-En forskarantologi
Maria Hagströmer, Karolinska Institutet
Gisela Nyberg, Karolinska Institutet
Magnus Karlsson, Lunds universitet
Peter Åström, Umeå universitet
Carolina Lunde, Göteborgs universitet
Från: Centrum för idrottsforskning
Publicerad: 2016

Hälsa 2020 – Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande
Från: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: mars 2015

Folkhälsan i Sverige 2016 – Årlig rapportering
Från: Folkhälsomyndigheten
Publicerad: 2016

Samling för daglig rörelse – Presentationsmaterial vid pressträff om insatser för daglig rörelse
Från: Regeringskansliet
Publicerad: maj 2017

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)
Från: Kommissionen för jämlik hälsa
Publicerad: 2017

Minskade hälsoskillnader. Ett gemensamt ansvar.
Slutrapport
Från: SKL
Publicerad:2017